algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (opgetekend op 14 Aug 2019)
Door het invullen van het inschrijvingsformulier online gaat u een overeenkomst aan met de Vzw Boechoutse Turn en Sportvereniging , BTS genaamd
Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Inschrijving en opzegging
1. Inschrijving geschiedt voor het gehele cursusjaar tenzij er sprake is van een op zich zelf staande korte cursus. Door inschrijving wordt u
verplicht het volledige lesgeld te voldoen.
2. Het cursusjaar loopt parallel met het schooljaar , dat start in september en eindigt in mei voor de jeugd en in juni voor de volwassenen.
De exacte looptijd wordt jaarlijks door BTS meegedeeld.
3. Een eventuele opzegging dient uiterlijk te geschieden vóór 1 oktober van het nieuwe cursusjaar. In alle gevallen dient er schriftelijk
of per e-mail te worden opgezegd. Wanneer opzegging niet tijdig is gebeurd, heeft BTS het recht het lesgeld voor het
cursusjaar in te houden
4. Lessen die uitvallen wegens ziekte van de lesgever, of om andere redenen die buiten de leerling liggen, worden zoveel mogelijk vervangen.
Slaagt BTS er niet in vervangende lessen aan te bieden dan kan u geen restitutie van het lesgeld aanvragen voor de niet genoten
lesuren.
5. In geval van tussentijdse beëindiging is desondanks het lesgeld over het gehele cursusjaar verschuldigd. Slechts in gevallen van langdurige
ziekte of blessure van een lid waarbij een doktersverklaring aan BTS wordt verstrekt, of in geval van verhuizing naar een – te veraf
gelegen – andere woonplaats, kan hiervan worden afgeweken. Verzoeken om restitutie
dienen steeds schriftelijk te worden gedaan en moeten worden gericht aan BTS.
6. Adreswijzigingen of andere van belang zijnde wijzigingen van gegevens dienen per omgaande schriftelijk of per e-mail te worden
doorgegeven aan het BTS bestuur en aan de lesgever.

Artikel 2. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling van het lesgeld geschiedt door overmaking van het verschuldigde lesgeld op het bankrekeningnummer BE 52 9790 0359 9109 van BTS
uiterlijk na het volgen van één proefles.
2. Wanneer een lid nog instroomt in het eerste semester van het sportjaar blijft het volledige cursusgeld betaalbaar, gebeurt de instroom in het 2de semester dan gelden er andere tarieven,

Artikel 3. Aansprakelijkheid
1. Tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens BTS die in ernstige mate in strijd
zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de hoedanigheid van BTS als lesgever dient te worden betracht, is BTS niet
aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade welke plaatsvindt op de locaties en of accommodatie waar BTS haar werkzaamheden
uitoefent of evenementen organiseert. Evenmin is BTS aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een
les of cursus.
2. BTS is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de betrokkene van
veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen van BTS en of haar docenten.
3. Voor gebreken terzake van (bijkomende) dienstverlening door BTS is de aansprakelijkheid van BTS beperkt tot maximaal een bedrag
gelijk aan het contributiebedrag, dan wel voor ten hoogste het bedrag van het honorarium dat BTS in het kader van de overeenkomst aan
de betrokkene in rekening heeft gebracht. Deze beperking geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van BTS of
haar leidinggevende ondergeschikten.
4. Indien de uitvoering van een overeenkomst meebrengt dat door BTS in overleg met betrokkene, een binnen dan wel buiten België
gevestigde (rechts)persoon, die geen deel uitmaakt van BTS, wordt ingeschakeld om diensten in het kader van de overeenkomst te
verrichten, is BTS niet aansprakelijk voor fouten, die door deze (rechts)persoon worden gemaakt.
5. Iedere aansprakelijkheid van BTS dan wel van haar docenten, medewerkers en vrijwilligers, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in
het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekeraar van BTS wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen
risico. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden:
a. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door welke oorzaak ook ontstaan. De
betrokkene zal zich desgewenst zelf tegen dergelijke schade dienen te verzekeren.
b. BTS is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan
zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende zaken) zowel bij betrokkene als bij derden.

Artikel 4. Risicoacceptatie
1. De leerling/cursist is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van sport. Dit risico kan zich manifesteren
voorafgaand, tijdens en na afloop van het bijwonen van een les of cursus en kan gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke
conditie van de leerling/cursist.
2. De leerling of cursist neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico.

Artikel 5. Verzekeringen
1. Iedere leerling/cursist dient te beschikken over een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. BTS sluit daarnaast ook een
ongevallenverzekering af .
2. Moedwillig veroorzaakte schade aan toestellen, materialen of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
3. Ongeacht het feit dat BTS zoveel mogelijk maatregelen treft om diefstal te voorkomen, draagt iedere leerling/cursist eigen risico voor het
zoekraken van zijn of haar kledingstukken, sieraden en dergelijke. Van diefstal wordt in alle gevallen aangifte gedaan.

Artikel 6. Toestemming foto’s en andere beeldopnames
1. Het aangaan van deze overeenkomst met BTS houdt tevens in dat u toestemming geeft om tijdens de lessen foto’s
of opnames te mogen maken waarop u of uw kind getoond kan worden.
2. Deze toestemming houdt tevens in dat de betreffende foto’s en/of andere beeldopnames door BTS voor promotionele doeleinden gebruikt
mogen worden.

Artikel 7. Privacybeleid
1. BTS houdt u gegevens bij in functie van uw inschrijving om hieruit de nodige gegevens te delen met derden (verzekering, gemeente, …). Dit enkel en alleen indien hier een legitieme reden voor is.
2. U persoonlijke opgegeven contactgegevens worden gebruikt om u in te lichten in geval van een weggevallen les, ziekte van een lesgever of andere inlichtingen die u aanbelangen.
3. Wij zien er op toe dat u gegevens zijn opgeslagen in een veilige omgeving voor de periode van uw inschrijving met BTS. Hierna worden uw gegevens verwijderd.

Artikel 8. Slotbepalingen
1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
2. Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is verklaard, is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische
rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Door het invullen van het BTS inschrijvingsformulier gaat u een overeenkomst aan met de Vzw BTS.
Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.